THROWS
NAME DIMENSIONS
Forte 52" x 70"
Patrizia 52" x 70"
Mika 50" x 70"
Nina 50" x 70"